Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: AX SYSTEMS s.r.o.
Ulica a číslo: Nemešsegská 6331/5
Mesto a PSČ: Dunajská Streda 92901
Štát: Slovensko
IČO: 54101361
IČDPH: SK2121570187

Zodpovedná osoba a kontakt

Pracovná doba: Pon.-Pia.: 9:00 - 15:00

Obednajšia prestávka: 11:30 - 12:30

Zoltán Katona

email: info@axsystems.sk

tel.: +421 (0) 917 930 551

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme AJAX SYSTEMS s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "Vaša firma", v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "info@ajaxsecurity.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Packeta.sk, sps-sro.sk 
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 5,60 EUR s DPH.
Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný PACKETA, SPS-SRO

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške aktuálneho cenníka.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich PACKETA neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 10 kg.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do 48h od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Daňový doklad posielame elektronicky na emailovu adresu zákazníka, registrované zákazníci majú uložené vsetky doklady pod svojom kontom vytvorené na stránke www.axsystems.sk.Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ (kupujúci) zakúpil tovar prostredníctvom:
 2. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku, bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením v písomnej podobe (na adresu predávajúceho uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo elektronicky na príslušnú adresu uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, resp. využitím iných prostriedkov pri zachovaní písomnej podoby). Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku je uverejnený na webovej stránke predávajúceho.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle (odošle) oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť, resp. ak koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.
 5. Kupujúci musí pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad kupujúci nemá, nemôže si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.
 6. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy (kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru). To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúcemu sa teda vracia poštovné do výšky najlacnejšej formy poštovného uvedeného na web stránke e-shopu. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená v lehote 14 dní, podmienkou je však doručenie vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predloženie dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 7. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 8. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Vyššie uvedenú lehotu môže predávajúci predĺžiť v prípade, že tovar nedostal späť alebo nemá dôkaz o tom, že ho kupujúci odoslal (zaslal) na adresu predávajúceho uvedenú vo Všeobecných obchodných podmienkach.
 9. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci (spotrebiteľ) iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 10. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod.
 11. Predávajúci týmto zároveň kupujúcemu (spotrebiteľovi) odporúča (avšak nepodmieňuje), aby v prípade uplatnenia práva odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku v lehote 14 dní, kupujúci predávajúcemu doručil písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy spolu s vráteným tovarom, čím dôjde k urýchleniu vrátenia všetkých platieb (nákladov) v súvislosti s uzavretím zmluvy.
 12. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
 13. Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to telefonicky alebo emailom. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v týchto obchodných podmienkach a na webovej stránke predávajúceho.
 14. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade, ak sú dané zákonné dôvody, musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.
 15. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, bez známok opotrebenia. Kupujúci má právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť. Ak je však tovar poškodený, rozbitý alebo nefunkčný, kupujúci je v takomto prípade zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru.
 16. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť vám tovar či služby bez udania dôvodu v týchto prípadoch:
 • zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu)
 • zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).
 • tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),
 • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty),
 • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia a pod.),
 • rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového
  softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil),
 • noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v
  ochrannom obale),
 • tzv. digitálny download – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal),
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 1. Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy:

Adresa: AX SYSTEMS s.r.o. Nemešsegská 6331/5 
929 01 Dunajská Streda, SR,

email: reklamacia@axsystems.sk

tel.: +421 917 930 551

 1. Upozornenie:
  Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.
 2. Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení, ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.
 3. Kupujúci zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.
 4. V prípade, ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne s inými zákonnými rozpormi (napr. predaj alkoholických, tabakových alebo iných zákonom upravených výrobkov osobám mladším ako 18 rokov), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.
 5. Predávajúci je tiež oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 6. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 7. V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.
 8. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto Všeobecné obchodné podmienky a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 9. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdŕžania/prijatia písomnej reklamácie.
 10. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

(Len nerozbalený tovar)

 • Kliknite na nasledovný link VRATKA / REKLAMÁCIE
 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme kurierom a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platí v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere.
platba kartou - Zabezpečená platba kartou, ktorú prevádzkuje ShoptetPay, všetky podrobné informácie sa ukladajú v súlade s PCI DSS (údaje sa ukladajú v súlade s kartovými asociáciami, ako sú VISA alebo MasterCard). AJAX SYSTEMS s.r.o. nevlastní žiadne z týchto údajov.

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - Nemešsegská 6331/5, 929 01 Dunajská Streda. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Ochrana osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

prijaté pre potreby e-shopu

axsystems.sk

 

Ochrana údajov týkajúcich sa užívateľov našej web stránky je pre nás najvyššou prioritou, a preto vynakladáme značné úsilie, aby sme Vám pomohli  cítiť sa bezpečne keď nám poskytujete Vaše osobné údaje pri využívaní našich  webových stránok. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti a zodpovednosti ako Prevádzkovateľa.

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov,  aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

 

Prevádzkovateľmi sa podľa týchto zásad ochrany osobných údajov považujú obaja nižšie špecifikované obchodné spoločnosti, ktoré svoj tovar predávajú cez spoločnú webovú stránku (webshop) axsystems.sk

 1. AX SYSTEMS s.r.o.
  Nemešsegská 6331/5 929 01 Dunajská Streda IČO: 54101361,  DIČ: 2121570187, zap. v Obchodnom reg. Okresného súdu Trnava, vl. č. 50087/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), 

Prevádzkovatelia prevádzkujú a spravujú nákupný internetový portál na axsystems.sk   (ďalej tiež ako „webshop“). Prostredníctvom tohto webshopu prevádzkovatelia vytvárajú príležitosť pre kupujúcich  (tak spotrebiteľov ako aj podnikateľov)  uzatvárať  zmluvy uzatvorené na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, za účelom nákupu tovarov formou webshopu.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

 1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa  zákona  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,  z titulu oprávneného záujmu zákazníka. Prevádzkovatelia teda spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb, za účelom vytvorenia príležitosti uzatvárať zmluvy uzavreté na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu uvedenom nižšie.

 

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľom, alebo
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľov alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

 

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovatelia spracovávajú osobné údaje užívateľov webstránok  za účelom riadneho plnenia záväzkov z  kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod  vedený na stránke axsystems.sk (ďalej „webshop“). To znamená také údaje, ktoré sú potrebné najmä pre:

 • registráciu na webstránke;
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy;
 • vybavenie obchodu;
 • dodávku tovaru objednaného užívateľom;
 • vystavovanie daňových dokladov a ich archiváciu pre účely vedenia účtovníctva;
 • užívateľa, aby si mohol uplatniť svoje spotrebiteľské práva, ktoré mu prislúchajú zo zákona alebo z „VZP“ (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru a pod.).

Ak ste súhlasili s tým, aby Vám boli doručované informácie o nových produktoch a špeciálne ponuky, prevádzkovatelia spracovávajú Vaše údaje za účelom zaslania obchodných informácií o súčasných novinkách,  špeciálnych ponukách alebo výpredajoch.

 

Typ údajov

Prevádzkovatelia za vyššie uvedeným účelom spracovávajú nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko*,
 • fakturačná adresa trvalého pobytu v rozsahu ulica a číslo, mesto, PSČ, štát*,
 • telefónne číslo*, 
 • e-mailová adresa*,
 • adresa pre doručovanie (ak je iná ako kontaktná adresa);

pokiaľ sa objednáva na spoločnosť, poskytujú sa údaje aj o spoločnosti v rozsahu:

 • názov spoločnosti,
 • IČO,
 • IČ DPH,
 • meno a priezvisko*,
 • fakturačná adresa sídla v rozsahu ulica a číslo, mesto, PSČ, štát*,
 • telefónne číslo*, 
 • e-mailová adresa*,
 • adresa pre doručovanie (ak je iná ako kontaktná adresa),

pričom v oboch prípadoch označené údaje (*) sú povinné, ostatné sú poskytované dobrovoľne.

 

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vaše osobné údaje spracovávame s Vašim súhlasom, vyjadreným v momente registrácie či objednávky na webovej stránke a v momente potvrdenia objednávky uskutočnenej na našej webovej stránke.

Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní registrovať sa alebo nakupovať cez webshop.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva:

 1. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odvolaní súhlasu sa môže týkať buď Vami zvoleného účelu spracovania, napr. odvolanie súhlasu na zasielanie obchodných informácií alebo všetkých účelov spracovania. Odvolanie súhlasu na všetky účely spracovania má relevanciu len pri zriadení osobného účtu (registrácie) a znamená, že Váš užívateľský účet na webovej stránke bude vymazaný a Vaše údaje už prevádzkovatelia nebudú spracovávať. Odvolanie súhlasu  nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a  neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.
 2. Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti, tzn. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov má relevanciu len pri zriadení osobného účtu (registrácie) a znamená, že Váš účet na webovej stránke bude vymazaný a prevádzkovatelia už nebudú viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.
 3. Kedykoľvek môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takéto námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok  proti spracúvaniu osobných údajov  má relevanciu len pri zriadení osobného účtu (registrácie) a znamená, že Váš užívateľský účet na webovej stránke bude vymazaný a prevádzkovatelia nebudú už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.
 4. Môžete požadovať, aby prevádzkovatelia obmedzili spracúvanie  Vašich osobných údajov, čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu – budú ich spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.
 5. Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete to spraviť aj Vy osobne, po prihlásení sa na webstránku.
 6. Máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, tzn. špecifikujte ktoré údaje máme preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba.
 7. Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vám poskytli informáciu v akom rozsahu spracúvavame Vaše osobné údaje.
 8. Sme povinní  informovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej Vašej žiadosti o krokoch, ktoré sme podnikli.
 9. Máte okrem toho právo obrátiť sa na súd s návrhom, ak ste presvedčený o tom, že pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo právom chránených záujmov a domáhať sa nápravy, príp. právo podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov, pričom v prípade Úradu ide o nasl. kontakt:

Úrad na ochranu osobných údajov

820 07 Bratislava - Ružinov, Hraničná 4826/12

tel.: +421/2323132220

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame do doby, kým nie je Váš užívateľský účet na webstránke vymazaný. Užívateľský účet môže byť vymazaný na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.

Naše systémy zachovajú také  informácie za účelom archivácie Vašich transakcií  v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné  pre uplatnenia nárokov ako napr. právo na  reklamáciu počas záručnej doby, alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní (napr. za účelom riadneho vedenia účtovníctva a archivácie daňových dokladov Vaše osobné údaje archivujeme do doby, ktorú pre tento účel predpisujú platné právne predpisy SR /aktuálne 10 rokov od vystavenia faktúry/ a pod.).

 

Komunikácia vo vzťahu k osobných údajom

Vaše oznámenie alebo žiadosť súvisiacu s osobnými údajmi môžete poslať prevádzkovateľom prostredníctvom:

  1. e-mailovej adresy na: info@axsystems.sk
  2. telefonicky na číslo: +421 917 930 551
  3. adresa: AX SYSTEMS s.r.o. Nemešsegská 6331/5 929 01 Dunajská Streda

Poverenie na spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovatelia môžu zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, príp. zamestnancom pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa web stránky internetového obchodu,  príprava tovaru, ktorý ste si objednali a jeho preprava alebo na oznamovanie obchodných informácií, ktoré pripravia prevádzkovatelia (napr. sa to môže týkať tých užívateľov, ktorí vyjadrili svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií), príp. za účelom vedenia účtovníctva.

Osobné údaje užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektmi za účelom zasielanie marketingových materiálov tretích strán.  

Osobné údaje Užívateľov webstránky nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie, ale podľa možností ani mimo Slovenskej republiky.

 

Obchodné informácie

Môžete sa prihlásiť na odber našich informačných e-mailov tak, že nám poskytnete Vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a vyjadríte súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom zasielania informačných e-mailov. My využívame informačné e-maily na to, aby sme Vás informovali o aktuálnych ponukách (ako napríklad novom tovare, špeciálnych ponukách alebo výpredajoch). Máte možnosť sa kedykoľvek odhlásiť z odberu informačných e-mailov jednoduchým zakliknutím na odkaz v doručenom v e-maily.

  

Cookies

AX SYSTEMS s.r.o. využívajú na webovej stránke axsystems.sk  súbory cookies – malé textové súbory, uložené prehliadačom do pamäte zariadenia.

 1. Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
 2. Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo analytické účely.
 3. Externé cookies od spoločnosti Google a ich služby Google Analytics, pre účely merania návštevnosti a štatistík webovej stránky. Viac informácií o týchto súboroch nájdete na: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 4. Na webovej stránke NEPOUŽÍVAME sledovacie cookies pre cielenú reklamu alebo zber osobných údajov

Používateľ nastavením svojho webového prehliadača udeľuje súhlas s používaním cookies. Vyrozumenie s používaním súborov cookies na webovej stránke eshop.elbotrade.sk udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v dolnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

Návod na odsúhlasenie alebo zmena cookies:

cookies

 

Prečo si ponechať zapnuté cookies?

Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb a obsahu. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na Vašom rozhodnutí. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet a pod.), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach najčastejšie používaných webových prehliadačov:

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk

Firefox  - https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac?redirectslug=Spr%C3%A1va+cookies&redirectlocale=sk

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/sk-sk/help/283185

 

TrustMate

 

1. NÁZORY INTERNETOVÉHO OBCHODU

1.1. Zákazník Internetového obchodu má možnosť dobrovoľne a bezplatne vydať stanovisko k nákupom uskutočneným v Internetovom obchode. Predmetom posudku môže byť aj posúdenie, fotografie alebo recenzie zakúpeného produktu v Internetovom obchode.

1.2. Po vykonaní nákupu v internetovom obchode predávajúci odošle zákazníkovi e-mail so žiadosťou o spätnú väzbu a odkaz na online formulár – online formulár umožňuje poskytnúť odpovede na otázky Predávajúceho ohľadom nákupov, ich hodnotenie, doplnenie vlastného popisu a fotografiu zakúpeného produktu. V prípade neposkytnutia recenzie po prijatí prvej výzvy na napísanie recenzie Predávajúci zasiela výzvu znova.

1.3. Recenziu môže publikovať iba zákazník, ktorý v Obchode nakúpil

1.4. Recenzie vydané Zákazníkom zverejňuje Predávajúci v Internetovom obchode a na vizitke TrustMate.io.

1.5. Vydanie recenzie nesmie byť zo strany objednávateľa použité na protiprávnu činnosť, najmä na činnosť predstavujúcu akt nekalej súťaže voči predávajúcemu, alebo konania porušujúce osobné práva, práva duševného vlastníctva alebo iné práva predávajúceho alebo právnickych osôb.

1.6. Recenziu je možné vydať len na reálne zakúpené produkty v Internetovom obchode Predávajúceho. Je zakázané uzatvárať fiktívne/fingované kúpne zmluvy za účelom vydávania recenzií. Autorom posudku nesmie byť sám Predávajúci ani jeho zamestnanci bez ohľadu na základ pracovného pomeru.

1.7. Publikovanú recenziu môže jeho autor kedykoľvek odstrániť.

 

V Dunajskej Strede, dňa 22.01.2023

Váš AX SYSTEMS s.r.o.

Obchodné podmienky sú platné od 30.09.2021 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.